Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50


Strefa rodzica

Placówki świadczące pomoc

 

Centrum Medyczne Log Med

 
Poradnia świadczy usługi w zakresie:

 • terapii indywidualnej i grupowej,
 • zajęć wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców,
 • pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz rówieśniczych,
 • diagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz możliwości intelektualnych uczniów,
 • pomocy w radzeniu sobie z emocjami,
 • pomocy w przezwyciężaniu stanów depresyjnych i lękowych.

 

1) ulica Pustachowska 1, 62-200 Gniezno, telefon 734 848 648

 • Oddział Dzienny Dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania i Emocji (potrzebne skierowanie)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży (potrzebne skierowanie)

 

2) ulica Graniczna 1, 62-200 Gniezno, telefon 606 704 707

 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży - podpisane porozumienie współpracy między szkołą, a poradnią gwarantuje udzielenia pomocy psychologicznej w ciągu 7 dni od zgłoszenia, bez konieczności załatwiania skierowania.

 


 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 
Poradnia świadczy usługi w zakresie:

 • diagnozowania możliwości intelektualnych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • opiniowanie w sprawie wystawienia orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania,
 • wystawianie opinii o potrzebie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły czy dostosowania wymagań egzaminacyjnych, np. w  sytuacji uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
 • doradztwa zawodowego,
 • na stronie poradni dostępne są również wnioski niezbędne do zgłoszenia dziecka do placówki,
 • dziecko kierowane jest do poradni na wyraźną prośbę rodzica, nauczyciel może jedynie zasugerować potrzebe wykonania diagnozy możliwości intelektualnych dziecka.

 


 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

 

 • Głównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.
 • Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów.
 • TKOPD pomaga w trudnych sytuacjach rodzinnych.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR

 

Główne zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 • Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
 • Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.
 • Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.
 • Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.
 • Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy.
 • Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

 


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie

 
Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.
 
 


 

Komisariat policji w Witkowie

 
 


 

Sąd Rejonowy w Słupcy

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50

Galeria zdjęć