Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie ul. Poznańska 47 62-230 Witkowo reprezentowana przez Dyrektora Mariana Łukowskiego. 
 2. Po 25.05.2018r. w placówce powołany zostanie Inspektor Ochrony Danych Osobowych – z którym będą Państwo mogli skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – abi@osdidk.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO:
  • w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na ADO  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • w celu zawarcia i wykonania umowy (kiedy znajduje to zastosowanie, art. 6 ust. 1  lit. b) RODO),
  •  w oparciu o Pana/Pani dobrowolną zgodę (kiedy znajduje to zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • Dane osobowe przetwarzane są przez ADO co do zasady w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawa. 
 4. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki na platformach społecznościowych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem przechowywane będą przez okres nauki, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 5. ADO przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach ADO może powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego przetwarzania danych).
  • Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:
  • Urząd Gminy i Miasta Witkowo,
  • Kuratorium Oświaty,
  • Ministerstwo Edukacji, 
  • inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z mocy prawa,
  • inni administratorzy współpracujący z placówką (np. organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń)
 6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO. 
 9. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce.  

Podpis dyrektora 

Klauzule zamieszcza się: 
1. Na stronie internetowej placówki. 
2. Na tablicy ogłoszeń.


 

Dokumenty RODO

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50

Galeria zdjęć